Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul 2015

Prezentul raport privind accesul la informaţiile de interes public a fost întocmit în baza art. 27 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

I. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 0 solicitări;

II. Numărul total de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii: 0 solicitări
III. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 0 solicitări;
IV. Numărul de solicitări respinse, defalcate în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente, etc.): 0;
V. Numărul de solicitări adresate în scris:
• pe suport de hârtie: o;
VI. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 0 solicitare;
VII. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice:0;
VIII. Număr de reclamaţii administrative( rezolvate favorabil, respinse): 0;
IX. Număr de plângeri în instanţă (rezolvate favorabil, respinse, în curs de soluţionare): 0;
X. Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice sau ale persoanei însărcinate cu informarea şi relaţiile publice: -;
XI. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate: 0;
XII. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare: 205
Director,
prof. Neamtu Dumitru
Nr.12/11.01.2016

Anunțuri

PLANUL DE INTEGRITATE AL SCOLII GIMNAZIALE, SAT GRUIA, COM. GRUIA

PLANUL DE INTEGRITATE AL SCOLII GIMNAZIALE, SAT GRUIA, COM. GRUIA

I. PREVENIREA CORUPTIEI
II. EDUCATIA ANTICORUPTIE
III. COMBATEREA FENOMENULUI DE CORUPTIE
EDUCATIA ANTICORUPTIE – MASURI –
1. Membrii grupului de lucru care au realizat planul de integritate la nivelul unitatii de invatamant au obligatia de a organiza la inceputul fiecarui an scolar (1-15 septembrie) seminarii/ dezbateri pe teme de anticoruptie. In cadrul seminarului, personalul didactic si auxiliar este informat cu privire la prevederile codului de etica al profesorului, au loc dezbateri privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau ale incidentelor de integritate. Profesorii responsabili vor coordona seminariile si vor intocmi un proces- verbal in care se vor detalia toate aspectele aduse in discutie.
2. Profesorii diriginti au obligatia de a informa atat parintii, cat si elevii cu privire la educatia anticoruptie:
A)informarea parintilor se poate face in cadrul primei sedintei de la inceputul anului scolar sau dupa caz in cadrul unor intalniri ce au ca scop diseminarea prevederior codului etic al profesorului/ al elevului.
B) introducerea tematicii anticoruptie in planificarea orelor de consiliere si orientare (1 ora pe semestru) prin care elevii sunt informati si responsabilizati cu privire la riscurile si consecintele negative ale coruptiei.
In urma acestor activitati se vor intocmi procese verbale urmate de tabele cu numele si semnaturile parintilor/elevilor informati .
3. Realizarea de parteneriate cu institutii ce au competente in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei ( Politia locala, organizatii nonguvernamentale etc.)
4. Publicarea anuala a unui raport privind sanctiunile disciplinare aplicate la nivelul unitatilor de invatamant legate de fapte de coruptie ( daca este cazul).
5. Diseminarea prevederilor codului de etica, a strategiei anticoruptie in educatie 2013-2015 in cadrul consiliilor profesorale si/sau in cadrul seminariilor propuse de membrii comisiei anticoruptie.
6. Verificarea gradului de cunoastere de catre angajatii/elevii/ parintii unitatii de invatamant a prevederilor codului etic prin chestionare semestriale.
7. Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice pe tema anticoruptiei cu participarea factorilor cointeresati( scoala, familie, primarie, politie).
8. Organizarea la nivel local a unor campanii pentru promovarea unui comportament de recunoastere si respingere a coruptiei ( prin parteneriate scoala- comunitate-familie, brosuri, articole in revista scolii).

Școala Gimnazială, sat Gruia
Comuna Gruia
Județul Mehedinti

Planul de integritate al Școlii Gimnaziale Gruia
conform OMEN 5144/26 septembrie 2013

Obiectiv specific 1.2. Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.

Măsuri Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen Surse de verificare
1.1.1. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii la nivelul MEN Date și informații colectate la nivelul instituție Absența procedurilor de lucru Negoescu Ana
Echert Mihaela
Stoica Mantu
Turita Mihai În limita bugetului Permanent Rapoarte anuale
1.2.3. Identificarea de resurse financiare prin accesarea fondurilor structurale pentru implementarea de proiecte în domeniul integrității și bunei guvernări la nivelul sectorului educațional, în parteneriat cu societatea civilă Numărul de proiecte depuse
Numărul de proiecte finanțate Nealocarea resurselor umane necesare Conducerea unității În limita bugetului Permanent Raportări
1.2.5. Îmbunătățirea strategiilor de comunocare pe teme anticorupție la nivelul unităților de învățământ, care să ia în calcul potențialele riscuri și vulnerabilități la corupție. Număr de comunicate de presă Nealocarea resurselor umane necesare Conducerea unității În limita bugetului Semestrial Strategia de informare publică să fie actualizată permanent
1.2.6. Crearea unei structuri minime pentru site-urile web ale unităților de învățământ și pentru inspectoratele școlare șia sigurarea actualizării permanente ale acestora Număr de proceduri elaboarte
Număr de site-uri web cu structura minimă funcțională Nealocarea resurselor umane necesare Conducerea unității În limita bugetului Semestrial Site-urile web ale unității de învățământ
1.3.1. Aprobarea, implementarea și monitorizarea aplicării Codului etic pentru învățământul preuniversitar și al Codului de referință al eticii și deontologiei universitare. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor și prevederilor codului Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare a Conducerea unității Buget MEN
Finanțare fonduri structurale Permanent Diseminarea surselor de etică în cadrul consiliilor profesorale
1.3.2. Aprobarea şi implementarea codului etic/deontologic pentru personalul din educaţie care lucrează în proiecte cu finanţare externă Numărul de informări periodice asupra prevederilor codului de etică
Numarul de diseminări de bune practici Resurse financiare insuficiente Conducerea unităţii de învăţământ Buget MEN
Finanțare fonduri structurale Permanent Diseminarea prevederilor codului de etică
Diseminarea prevederilor codului de etică prin intermediul programelor de formare continuă a personalului didactic
1.3.3. Desfăşurarea de acţiuni de promovare a prevederilor codului de etică pentru învăţământul preuniversitar Număr de acţiuni de promovare, prezentare şi dezbatere a codurilor
Rapoartele de activitate publicate anual Nealocarea resurselor necesare Conducerea unităţii În limita bugetului prevăzut Anual Rapoarte de activitate publicate anual
1.3.4. Consolidarea unor sisteme interne de management şi asigurare a calităţii la nivelul unităţilor şcolare care să asigure transparenţa şi responsabilitatea instituţională, legate de etica profesională şi de performanţele profesionale Rapoarte de activiate publicate anual
Număr de sisteme interne de management şi asigurarea caltăţii implementate la nivelul unităţiilor şi instituţiilor de învăţământ Nealocarea resurselor necesare Conducerea unităţii În limita bugetului prevăzut Anual Raport de evaluare a instituţie
Rapoarte de activitate publicate anual
Obiectiv specific 1.4. creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice și a utilizării fondurilor publice în general, la nivelul sectorului educațional
Măsuri Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen Surse de verificare
1.4.1. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice la nivelul sectorului educaţional prin elaborarea şi implementarea unor proceduri specifice Rapoarte de activitate publicate anual Elaborarea şi implementarea superficială a procedurilor specifice Conducerea unităţii de învăţământ În limita bugetului Anual Rapoart de evaluare a instituţiei
1.4.2. Elaborarea şi diseminarea de materiale cu caracter de îndrumare privind achiziţiile publice şi diseminarea acestora la nivelul personalului cu funcţii de conducere din cadrul unităţii de învăţământ şi al altor instituţii din sectorul educaţional Numărul de materiale cu caracter de îndrumare privind achiziţiile publice elaborate şi diseminate Nealocarea resurselor necesare privind acţiunile de diseminare şi dezbatere Conducerea unității de învăţământ În limita bugetului Anual Raport de evaluare a instituţiei
1.4.3. Asiguraa implicării tuturor factorilor cointerisaţi în procesul de elaborare a planului de achiziţii al unităţii de învăţământ Număr de rapoarte publicate Nealocarea resurselor umane necesare Unitatea de învăţământ În limita bugetului prevăzut Anual Rapoarte publicate anual
Obiectiv specific 2.2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul beneficiarilor educaţiei

Măsuri Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen Surse de verificare
2.2.1. Introducerea tematicii anticorupţie în cadrul activităţilor extracurriculare şi al programelor şcolare(promovarea unei discipline opţionale în cadrl CDS din ariile curriculare Om şi societate şi Consiliere şi orientare) Număr de elevi beneficiari ai tematicii
Evoluiţia percepţiei privind tematica Reducerea numărului de ore pe săptămână Conducerea unităţii de învăţământ În limita bugetului Permanent Plan de învăţământ
Programa şcolară
2.2.3. Monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional Numărul de camere video montate
Evoluţia percepţiei privind corupţia Nealocarea resurselor necesare Conducerea unității de învăţământ În limita bugetului aprobat Permanent Inregistrările video şi audio
Rapoarte de monitorizarea concursurilor şi examenelor naţionale
2.2.4. Derularea de programe şi campanii de informare şi responsabilizare a elevilor cu privire la riscurile şi consecinţele negative ale corupţiei Numărul de campanii derulate Numărul de programe implementate Nealocarea resurselor necesare Conducerea unităţii de învăţământ În limita bugetului prevăzut Permanent Rapoarte privind derularea campaniei
2.2.5. Elaborarea unui cod etic al elevilor, raportat la Codul etic pentru învăţământul preuniversitar Numărul de informări periodice asupra aspectelor de încălcare a prevederilor codului
Numărul de diseminări de bune practici Resurse financiare insuficiente Conducerea unităţii de învăţământ
Comisia judeţeană de etică Buget MEN Ianuarie 2015 Rapoarte referitoare la diseminarea prevederilor Codului de etică la nivelul unităţilor de învăţământ

Postarea pe site-urile scolilor a proiectelor comune, sugestiilor, iniţiativelor, apelurilor pentru proiecte comune.
Obiectiv specific 3.2. Intensificarea cooperării în domenuil combaterii corupţiei cu instituţiile competente.

Măsuri Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen Surse de verificare
3.2.1. Încheierea de protocoale de colaborare şi comunicare între MEN şi instituţiile furnizoare de date din teritoriu (ISJ, consiliile locale, unităţi de învăţământ) în vederea operaţionalizării bazei de date cu proceduri şi instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din educaţie, susceptibili de a creea fapte de corupţie în rândul personalului din structura MEN Număr de protocolale de colaborare încheiate
Număr de ghiduri realizate Experienţă insuficientă Conducerea unităţii de învăţământ În limita bugetului aprobat Permanent Număr de protocoale de colaborare şi comunicare încheiate
3.2.2.Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de audit şi control. Număr de protocoale de colaborare şi comunicare încheiate.
Număr de cazuri semnalate organelor judiciare Expertiza insuficientă Conducerea unității de învăţământ În limita bugetului Permanent Număr de protocoale de colaborare şi comunicare încheiate
Obiectivspecific 4.1: Aprobarea, promovarea şi implementarea planului sectorial autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive.

Măsuri Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termen Surse de verificare
4.2.1. Informarea personalului MEN, a personalului din educaţie cu privire la procesul de elaborare a planului sectorial Elaborarea planului Insuficiente activităţi de promovare a planului sectorial Conducerea unităţii În limita bugetului Semestrial Planul sectorial

DIRECTOR,
PROF. NEAMTU DUMITRU

Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001

Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001

Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2015
BULETIN INFORMATIV

conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul accesul la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
Scoala Gimnaziala Simand funcţionează potrivit:
-Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
-Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, conform OMEdC nr. 4925/ 08.09.2005
Coordonate de contact:
SCOALA GIMNAZIALA GRUIA
strada Principala, nr. 1
Gruia, Mehedinti,
tel/fax: 0252394020,
email: scoala.gruia@yahoo.com

Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm luați notă de următoarele:
1.  Contactați Serviciul Secretariat pentru:
Eliberare acte studii
Eliberare adeverinte
Depunere cereri
Situatii scolare

Structura organizatorica a Scolii Gimnaziale Gruia
Consiliul de administratie: https://scoalagruia.wordpress.com/consiliul-de-administratie-al-scolii-gimnaziale-gruia/
Director: NEAMTU DUMITRU
Secretar:  BENGESCU CONSTANTA
Relaţii cu Presa – STOICA MANTU
Relaţii Resurse Umane: ECHERT MIHAELA
Eliberare acte de studii, adeverinte, inregistrare cereri: BENGESCU CONSTANTA
Program de funcţionare al Scolii Gimnaziale  Gruia:
Luni:       8-16
Marți:    8-16
Miercuri:  8-16
Joi:          8-16
Vineri:     8-14

Programul de audiențe
Luni:       10-14
Joi:          10-14
Vineri:     10-12

Pentru audienţe la directorul  unitatii de invatamant se depune o solicitare în scris la Serviciul secretariat.
În cererile scrise de primire în audienţă se vor menţiona:
–       datele de identificare ale solicitantului.
–  datele de contact – telefon, adresă poştală, adresa de email. descrierea problemei pentru care se solicită audienţa;
Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data şi ora la care se poate prezenta pentru audienţă.
Lista documentelor de interes public:
Organizarea şi funcţionarea generală
1.       Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de MEN
2.       Organigrama instituţiei şi fişele posturilor angajaţilor.
3.       Programe şi strategii /Programe manageriale,
4.       Calendarul activităţilor educative,
5.         Rapoarte de activitate.
6.       Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat

 1. Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare,evidenţă informatizată
  1.       Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare
  2.       Reţeaua, profilul şi datele de contact
  3.       Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară.
  4.       Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ.
  5.       Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice.
  6.       Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi.

III.    Curriculum
1.   Planuri – cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ.
2.   Lista manualelor.
3.   Structura anului şcolar în curs.
3.   Grafice semestriale/anuale de asistenta
4.   Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilorşcolare; Rezultate obţinute.
5.   Reglementări legale privind inscrierea în învăţământ;
6.   Metodologii şi grafice de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen şi evaluare, rezultatele examenului.
11.    Lista programelor şi proiectelor cu finanţare europeană derulate în scoala
12.    Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice.
13.    Oferta de formare continuă a CCD.
14.    Reţeaua furnizorilor de formare
IV.    Resurse umane
1.       Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi nedidactice
2.       Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
3.       Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilorpentru ocuparea funcţiilor didactice
4.       Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice

 1. Planificare financiară şi evidenţă contabilă
  1.       Resursele financiare ale Scolii Gimnaziale Gruia.
  2.       Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar.
  3.       Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.
 2. Investiţii
  1.   Planuri şi programe de investiţii.
  2.   Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii.
  3.   Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

VII. Secretariat
1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor
2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate
În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:
‐     Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților
‐  Informaţii clasificate potrivit legii;

Modalităţi de contestare:

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:
•  reclamaţia  se  depune la  secretariatul unitatii ,  în  termen  de 30  de  zile;

Director,

prof.  Neamtu Dumitru

 

Despre noi

Ca multe atele scoli din Mehedinti, Scoala Primara din Com. Gruia, face parte din prima generatii de institutii scolare publice, infiintate in Tara Romaneasca incepand cuanul 1838-1839. Documentele atesta ca scoala si-a deschis portile la 28 noiembrie  1839, cu 16 elevi , avand drept candidat de invatator pe Stancu Amza.
Urmatoarele deceniisi jumatate din viata scolii, pana la reforma instructiunii lui Alexandru Ioan Cuza, nu poate fi constituita, din cauza lipsei stirilor documentare. O mentiune  din anul 1944, intemeiata foarte probabil  pe traditia orala leaga de anul 1848 momentul reinfiintarii scolii, fapt  inexact intrucat este cunoscut ca in acest an scolar scolile satesti  au fost desfiintate, datorita implicariiunor dascali in desfasurarea revolutiei .
Reinfiintarea scolii ar fi putut avea loc in anul 1857, cand  unele lacasuri  de invatamant  mehedintene  si-au reluat activitatea, in urma  masurilor luate de autoritatile  Tarii Romanesti pentru intregul principat , insa  din statutul de lege a Invatatorilor si Revizorului Scolilor satesti din Districtul Mehedinti , pe anul restectiv, scoala  de la gruia lipseste. Ea este, in schimb, prezenta  in Almanahul Instructiunii Publice pe anul 1863-1864, publicat de V.A. Urechia, fiind atestat a invatatorul sau  Dim. Popescu . Urmeaza  o noua si foarte lunga perioada neacoperita decumentar, care ajunge pana la sfarsitul primului razboi mondial, dar se poate presupune ca in tot acest rastimp scoala a gasit resurse  sa functioneze.
In septembrie 1918, an an cu care incep documentele  pastrate din fondul propriu, Scoala de la Gruia este atestata cu doua posturi. Ea se afla acum intr-un moment dificil determinat de consecintele nefaste ale ocupatie germane  din timpul razboiului, in urma caruia  scoala a pierdut intreaga biblioteca, gradina din juriul sediului si o parte din inventar.
LA aceasta data, scoala dispunea  de un local cu doua sali  de clasa, mobilier format  din 14 banci, 3 scaune, 2 catedre, 2 dulapuri si alte cateva piese semnificative si material didactic alcatuit din: 3 tablouri religioase, 1 glob terestru, 2 table 2 corpuri geometrice  si 1 ierbar.
In luna septembrie 1918, autoritatea scolara preocupandu-se  de deschiderea corespunzatoare a anului scolar, a intreprins  masurile necesare refacerii  localului. La terminarea lucrarilor, s-a primit instiintatea  din partea comandaturii locale, ca scoala era din nou inchisa, urmand sa fie transformata in cazarma pentru trupele germane asteptate sa soseasca in comuna.
Cladirea  va fi eliberata  la 14 noiembrie acelasi an, dar cursurile n-au putut fi reluate decat dupa repararea  stricaciunilor  si dupa dezinfectare.
Un fapt similar a fost trait  de la Scoala  din Gruia in septembrie  1944, pana la 12 octombrie  acelasi an, cand datorita starii comunei in aria dedesfasurare  a operatiunilor  militare, sediul sau a fost pus  la dispozitia trupelor sovietice . In acest  moment  insa, ea nu se mai afla in localul din 1918, care chiar de atunci  devenise insufficient, datorita cresterii populatiei scolare .
In anul 1919, de pilda  recenzati  302 copii de varsta scolara, din care puteau  fi scolarizati  maximum  de 130 de copii. Din acest motiv, as sugera  infiintarea unui al treilea post care a devenit efectiv  in 1940, cand scoala  a fost incadrata  nu cu trei posture ci cu patru.
Tot acum s-a pus  si problema extinderii spatiului .  in prima  faza, aceasta a fost  solutionata prin  afectarea pentru scoala  a unei Sali de la sediul primariei. Fiind  vorba  doar de  un expedient , in 15 februoarie  1924, consiliul communal a hotarat ca scoala  sa ocupe in viitor localul  de pana atunci al primariei unde putai fi amenajate  patru Sali de clasa .
Cu unele raparatii effectuate in anul 1929 acest local a fost folosit  pana la al doile razboi mondial, oferind  posibilitati corespunzatoare  d studio si pentru  effective mai  ridicate de elevi . Din  acest  punct de vedere , in  1921-1922, numarul inscrisilor s-a ridicat  la 201, in 1944 la 239, iar in 1945-1946 la 248 elevi din care 141 baieti iar  restul fete. Corespunzator acestei evolutii  a populatiei  scolare, in mod  paradoxal , numarul  cadrelor didactice  a ramas constant exceptand anii  celui de-al doilea razboi mondial cand a scazut la trei, revenind la patru  in anul 1945.
Pe tot parcursul de la 1918 la 1945 -1946, pentru care documentele  contin referiri in acest sens, personalul didactic  care a slujit scoala s-a straduit  mai profund, orientandu-l dupa programa analitica  “intocmita” potrivit cu spiritul timpului si cerintele practice locale.
Perioada interbelica a adus insa alte infaptuiri Scolii din Gruia.
Astfel, in anul scolar 1921-1922, a fost infiintat muzeul  scolar  si a fost reinfiintata bibioteca. In 1925, pentru lectiile de lucru manual a luat nastere atelierul de tamplarie. In acelasi an scoala dispunea de un teren de 5 ha,  atribuit pana la reforma agrara, precum si  de o gradinita amenajata in jurul localului in suprafata de  ½ ha .  Pana la sfarsitul perioadei interbelice argument ale procesului instructive-educativ  au sporit necontenit, astfel ca in anul 1945-1946, pe langa  cele mentionate, scoala a dispus ori sa folosit de o cooperative popular, cor scolar, banca popular, farmacie, cantina, un lot experimental  si de un material didactic sensibil imbogatit.
Cu toate aceste bunuri scoala tot a intrat dupa 1948 intr-o noua  etapa a existentei  sale, subordonata integral obiectivelor invatamantului romanesc socialist care au fost succesiv, lichidarea analfabetismului si generalizarea invatamantului de 7, 8 clase.
Intre anii 1969-1990 scoala a avut in structura sa  clasele I-X, dispunand de un local nou, cu 10 Sali de clasa, laborator de fizica-chimie,  biblioteca si  incadrata cu personal didactic calificat pentru toate nivelurile de invatamant.